Opleidingen
Veel informatie over gebouwen wordt tegenwoordig beschikbaar gesteld in de vorm van 3D-modellen. De conventionele 2D-CAD tekening zal op den duur grotendeels verdwijnen als informatiedrager. Dit betekent dat het nodig is om 3D-modellen te kunnen lezen. Solibri Model Viewer en Solibri Model Checker zijn hiervoor de meest gebruikte tools.

Na het volgen van deze introductietraining bent u in staat om 3D-modellen in te zien en te begrijpen. Tijdens de training bent u vanaf het begin zelf actief met Solibri.

Duur: 1 dag, prijs: €450


Voor wie is deze Solibri introductietraining bedoeld?
Deze training is bedoeld voor:

•  Medewerkers die 3D-modellen moeten kunnen lezen
•  Iedereen die met Solibri Model Checker of Solibri Model Viewer werkt

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze Solibri cursus te volgen?

Na afloop van de cursus kunt u:
•  3D-modellen lezen
•  Navigeren in het model
•  Doorsnedes maken en verplaatsen
•  Informatie van een object in het model vinden en lezen
•  Meten in het model en de metingen opslaan in een view
•  Annotaties toevoegen en de annotaties opslaan in een view
•  Rapporten (BCF en Excel) maken van de metingen en annotaties

Welke onderwerpen worden tijdens deze Solibri introductietraining behandeld?

Tijdens deze training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
•  IFC-modellen inladen
•  Navigeren in het model: bekijken per verdieping, per eigenaar, per IFC-entiteit et cetera
•  Doorsnedes maken
•  Doorsnedes verplaatsen
•  De basisinstellingen van Solibri op eigen gebruik afstemmen
•  Het model inkleuren
•  Annotaties maken en opslaan in een view
•  Meten in het model
•  Rapporteren en exporteren van annotaties en metingen

Welke voorkennis is nodig voor deze Solibri cursus?
Er is geen voorkennis vereist voor deze cursus.

Trainingsmateriaal en faciliteiten
Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal en praktische oefeningen. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform Cadix Academy. Hiermee beschikt u over veel digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo’s en een ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.
Voor de BIM-trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook uw lunch wordt door ons verzorgd.

* Onze BIM-trainingen worden verzorgd in samenwerking met het
Cadix.

0

Opleidingen

BIM is niet meer weg te denken uit het bouwproces en dus ook niet uit de functie van werkvoorbereider. Op afzienbare tijd zullen alle gegevens voor een bouwvoorbereiding via 3D-modellen worden verstrekt. Maar hoe wordt een planning, offerteaanvraag en een afroepstaat gemaakt vanuit een 3D-model? Of hoe wordt ervoor gezorgd dat de engineering van alle onderaannemers op elkaar zijn afgestemd en in overeenstemming is met de bestekstukken?

Dat zijn de actuele uitdagingen voor de werkvoorbereider van nu. Op korte termijn moet de werkvoorbereider van nu 3D-modellen kunnen lezen, gebruiken en beoordelen op juistheid. Maar ook zal hij moeten coördineren en plannen met behulp van 3D-projecten. Tijdens de cursus BIM-Coördinator met Solibri worden deze onderwerpen behandeld.


Duur: 2 dagen, prijs: €900, software: Solibri


Voor wie is de cursus BIM-coördinator met Solibri bedoeld?

De cursus is bedoeld voor:

•  Werkvoorbereiders van bouwbedrijven

•  BIM-coördinatoren van ontwerpbureaus


Welke vaardigheden ontwikkelt u in de cursus BIM-coördinator met Solibri?

Na afloop kunt u 3D-modellen beoordelen en gebruiken en kunt u de coördinatie van de ontwerpfase of de engineeringsfase aansturen met BIM. Ook kunt u een Lean-engineeringplanning opstellen en clash controle cycli uitvoeren. Daarnaast weet u op welke wijze de informatie van het 3D-model ontsloten kan worden voor gebruik in planning en bouwplaatslogistiek.

 

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM-coördinator cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

•  Het coördineren van de ontwerp- en engineeringfase

•  Een 3D-model te beoordelen op consistentie en clashes

•  Een 3D-model te beoordelen op bruikbaarheid voor engineering van de onderaannemers en leveranciers

•  Een 3D-gebouwmodel ‘uit te lezen’ ten behoeve van planning

•  Importeren en ordenen van de aspectmodellen in een integraal model

•  Het uitvoeren van een geautomatiseerde clash controle met behulp van check rules

•  Het uitvoeren van de clash controle en het leiden van de coördinatiesessies

•  Het opstellen van clash-rapporten

•  Het opleveren van 3D-modellen van onderaannemers/leveranciers

•  Het opstellen van een Lean-engineeringplanning

•  Het opstellen van uittrekstaten voor de inkoop van onderaannemers/leveranciers


Welke voorkennis is nodig voor deze BIM-cursus?

Er wordt verwacht dat u gedegen kennis van het ontwerpproces of van de werkvoorbereiding heeft en dat u basiskennis heeft van Solibri Model Checker.

Cursusmateriaal en faciliteiten

U ontvangt tijdens de training oefenopgaven en werkinstructies. Tijdens de cursus wordt gewerkt met modellen uit de praktijk.

Voor de BIM-trainingen beschikt Het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

 

* Onze BIM-trainingen worden verzorgd in samenwerking met het Cadix.0

Opleidingen

BIM is niet meer weg te denken uit het bouwproces en dus ook niet uit de functie van een calculator. Binnen afzienbare tijd zullen alle gegevens voor een kostprijscalculatie via 3D-modellen worden verstrekt. Maar hoe wordt een calculatie gemaakt vanuit een 3D-model? Dat is de actuele uitdaging voor de afdeling calculatie. De calculator van de toekomst moet 3D-modellen kunnen lezen en beoordelen op bruikbaarheid. Net zoals een calculator hiaten en tegenstrijdigheden opspoort in de huidige 2D-bestekstukken, zal de calculator dat vanaf nu ook moeten kunnen doen in de 3D-bestekstukken. De cursus werkt met Solibri Model Checker en geeft calculators inzicht in het werken met 3D-modellen. Niet om ze te maken, maar wel om ze te lezen en te gebruiken.


Duur: 2 dagen, prijs: €900, software: Solibri


Voor wie is deze BIM-calculator cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor:

•  kostendeskundigen

•  calculators

•  werkvoorbereiders


Welke vaardigheden ontwikkelt u door de BIM-calculator cursus te volgen?

Deze training geeft u inzicht in het werken met 3D-modellen. U leert de modellen lezen en gebruiken. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D-model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt daarnaast de informatie uit het 3D-model gebruiken voor het maken van een uittrekstaat, begroting, planning en meer. Ook leert u uit meerdere aspectmodellen nieuwe selecties te maken door samenvoegen of juist uitsplitsen. Hiermee maakt u selecties die overeenkomen met de kostenposten van uw begroting. Van deze selecties maakt u uittrekstaten die in uw begroting kunnen worden ingelezen met behulp van een Excelrapport.

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM-cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

•  Een 3D-IFC model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties

•  Een 3D-gebouwmodel uit te lezen

•  Het model te kleuren

•  Classificaties maken

•  De onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties

•  De gewenste groep onderdelen te selecteren met behulp van filters

•  De selecties op te slaan voor hergebruik

•  Rekenen met selecties

•  Templates te maken voor uittrekstaten (ITO’s)

•  Uittrekstaten per groep onderdelen te maken

•  Templates te maken voor de Excel-rapporten

•  Uittrekstaten van Solibri naar Excel te exporteren met behoeve van de templates

•  Uittrekstaten ‘slim’ te maken in Excel

 

Welke voorkennis is nodig voor de cursus BIM-calculator?

Basiskennis van de Solibri Model Checker op het niveau van de introductiecursus is voor deze cursus vereist. Indien gewenst kan er voorafgaand aan de cursus BIM-calculatie een korte herhalingscursus gevolgd worden gedurende één dagdeel. Tevens wordt verwacht dat u algemene bouwkundige kennis en affiniteit met calculeren heeft. Ook is het belangrijk om te kunnen werken met Excel.


Cursusmateriaal en faciliteiten

Tijdens de training ontvangt u oefenopgaven en werkinstructies en wordt gewerkt met modellen uit de praktijk.

Voor de BIM-trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

 

* Onze BIM-trainingen worden verzorgd in samenwerking met het Cadix.0

Opleidingen

Het aantal projecten dat ontworpen wordt met BIM neemt snel toe. Voor projectleiders houdt dit in dat zij de invloed van BIM op het contractmanagement van het bouwproces moeten begrijpen. Ook is het belangrijk om het bouwproces met BIM te kunnen aansturen. Maar dit levert gecompliceerde vraagstukken op zoals: hoe moet dat? Waar zitten de succesvoorwaarden? Wat zijn de prestatie-indicatoren en hoe ziet het nieuwe dashboard eruit? De cursus BIM-regisseur geeft antwoord op deze vragen. Deze training geeft inzicht in het contracteren van ketenpartners en het aansturen van het bouwproces met BIM.


Duur: 1 dag, prijs: €450


Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze cursus is bedoel voor projectleiders van projectmanagementbureaus, ontwerpbureaus, adviesbureaus en onderaannemers en leveranciers.


Welke voorkennis heeft u nodig voor deze opleiding?
Er wordt verwacht dat u kennis heeft van het managen van bouwprojecten in de ontwerp- en uitvoeringsfase. U heeft daarbij een goed beeld van het BIM landschap in Nederland en u
kunt onderscheid maken tussen goede en minder goede 3D modellen.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze BIM-cursus te volgen?
Na afloop van de training kent u de succesfactoren van het BIM-proces en kunt u de projectpartners op juiste wijze contracteren met uw eigen BIM-protocol. Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
• Ketenpartners op juiste wijze te contracteren
• BIM-Lean voorbereidingsplanning opstellen
• BIM-coördinatie organiseren
• BIM-sessies leiden
• Modellen opleveren
• Het gehele BIM-proces aansturen en beoordelen of dit proces goed verloopt


Welke onderwerpen worden tijdens deze opleiding behandeld?
De volgende onderwerpen worden in hoofdlijnen behandeld:
• Formuleren van BIM-contractvoorwaarden waaraan de projectpartners moet voldoen
• Schrijven van een BIM-protocol voor projecten
• Leiden van een BIM-coördinatiesessie (rollenspel)
• Opleveren van een integraal 3D-model (virtueel gebouw)
• Het opstellen van de opleverrapportage van de oplevering van het virtuele gebouw
• Het aansturen van het BIM-voorbereidingsproces op basis van een Lean-voorbereidingsplanning


Cursusmateriaal en faciliteiten
Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal en praktische oefeningen. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform Cadix Academy. Hiermee beschikt u over veel digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo’s en een ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.

Voor de BIM-trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook uw lunch wordt door ons verzorgd.


* Onze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Cadix.0

Opleidingen

Een BIM-manager hoort op de hoogte te zijn van het concept BIM. Na het volgen van onze cursus BIM-management 1 bent u in staat om de BIM-doelen voor uw eigen organisatie te benoemen en deze te vertalen in randvoorwaarden (en eisen) voor de interne en externe organisaties. Ook leert u deze doelen te bewaken en de implementatie van BIM aan te sturen.

BIM-managers richten zich vooral op de beleidsmatige zaken en implementatievraagstukken op het niveau van de bestaande organisatie. Deze cursus BIM-management 1 verstrekt inzicht en geeft uitleg over de diverse mogelijkheden die BIM biedt. U krijgt de juiste kennis van het BIM-proces, gedoceerd voor uw rol als BIM-manager. U ervaart daarbij de kansen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt. De training is gericht op de beantwoording van de (beleids)vragen over de implementatie van BIM op bedrijfsniveau.


Duur: 1 dag, prijs: €450


Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze training is gericht op aankomende of reeds gestarte BIM-managers, maar is ook zeer geschikt voor gebruikers en projectmanagers die zich in de markt willen onderscheiden als BIM-manager.


Welke voorkennis heeft u nodig voor deze opleiding?
U ontwikkelt een helikopterperspectief van het BIM-landschap. Hierdoor bent u in staat het BIM-proces in hoofdlijnen te omschrijven en u bent zich bewust van de (on)mogelijkheden. U bent na het volgen van deze cursus in staat weloverwogen keuzes te maken omtrent de aanschaf van hard- en software, opleidingen en de aanpassingen aan de IT-infrastructuur die nodig zijn voor de implementatie van BIM. U bent daarnaast in staat om de BIM-regisseurs (projectleiders) te ondersteunen in de BIM-aspecten van hun taak. Ook krijgt u een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners en de mogelijkheden van de clashcontrole.


Welke onderwerpen worden tijdens deze opleiding behandeld?
Tijdens deze cursus worden in hoofdlijnen de volgende onderwerpen behandeld:

• Informatietechniek in het BIM-proces
• De do’s and don’ts van het BIM-proces
• De contractvorming in het bouwproces
• De veranderingen in de functies in het bouwproces
• De kenmerken van specifieke BIM-tools
• De organisatorische component van BIM
• Het belang van een echte oplevering van het virtuele gebouw
• De BIM-tools per functie


Welke voorkennis is nodig voor deze BIM-cursus?
Kennis op het niveau van de BIM-basiscursus is vereist. Ook is het belangrijk affiniteit te hebben met de bouwbranche op beheerniveau. De training is volledig softwareonafhankelijk en er is dan ook geen inhoudelijke kennis nodig van een BIM-softwarepakket.


Cursusmateriaal en faciliteiten
Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal en praktische oefeningen. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform Cadix Academy. Hiermee beschikt u over veel digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo’s en een ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.

Voor de BIM-trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook uw lunch wordt door ons verzorgd.


* Onze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Cadix.0

Opleidingen
De cursus BIM-management 2 brengt de theorie in de praktijk. In de training BIM-management 1 zijn de beleidsbeginselen uitgelegd, maar nu moet u deze beginselen vertalen naar oplossingen op de werkvloer.

Voorbeelden zijn het laten aansluiten van een begroting op een 3D-model. Dit is niet het maken van uittrekstaten, maar het nadenken over de coderingen die in de begrotingssystematiek worden gehanteerd. Idem voor het vinden van de aansluitvereisten van de andere softwareprogramma’s die in het bedrijf in gebruik zijn. In deze verdiepingstraining wordt de vraag ‘Hoe doet u het?’ uitvoerig beantwoord.


Duur: 1 dag, prijs: €450

De training BIM-management 2 (de praktijk) geeft u praktische aanwijzingen voor het aanpassen van de omringende software die in uw organisatie in gebruik is. Na afloop van de training geeft u leiding aan de implementatie van BIM in uw bedrijf. U bent daarbij in staat om applicatiespecialisten te ondersteunen in het aanpassen van de applicaties op het BIM-proces. Ook bent u voorbereid om de intake van IFC’s te begeleiden en de werkafspraken in de projecten te beoordelen.


Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze training is gericht op aankomende of al reeds gestarte BIM-managers, maar is ook zeer geschikt voor gebruikers en projectmanagers die zich in de markt willen onderscheiden als BIM-manager.

Welke voorkennis heeft u nodig voor deze opleiding?

Om deze training te kunnen volgen, moet u de BIM-management 1 cursus hebben gevolgd of qua kennis op hetzelfde niveau zitten.

Welke onderwerpen worden tijdens deze opleiding behandeld?

Tijdens deze cursus worden de theorie van de BIM-management 1 training vertaald naar toepassingen. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•  Aspecten waarop de binnenkomende IFC’s worden beoordeeld
•  Bruikbare IFC’s (intake van IFC)
•  Vastleggen precieze afspraken in het BIM-protocol, waarvoor een ‘zero tolerance’ geldt
•  Softwareprogramma’s in het bedrijf die worden geraakt door de implementatie van BIM
•  Vereiste aanpassingen om de bestaande software aan te laten sluiten op het BIM-proces
•  BIM-protocol: ‘Uniforme BIM-voorwaarden, de UBV’
•  Eisen projectportal
•  Minimale vereiste procesaanpassingen in het eigen proces en het proces van de projectpartners
•  Planning en contracten

Cursusmateriaal en faciliteiten

Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal, inclusief praktische oefeningen. Voor de BIM trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

* Onze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met
Cadix.


0

Klanten

Maurice Kuin is Projectleider en BIM Manager bij aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V.

Het BIM Instituut heeft Wit Wognum geholpen met de opzet van BIM in het bedrijfsproces. Bruno heeft een opleidingstraject geleid met een aantal BIM-cursussen. Hierbij lag de nadruk met name op clash controles.

Maurice Kuin heeft de samenwerking met het BIM Instituut als erg prettig ervaren. “Het contact met Bruno was heel prettig, je merkt dat hij heel veel verstand van zaken heeft”, aldus Kuin. “Hij maakt dingen ook vooral niet moeilijker dan ze zijn. De opzet van het BIM-proces binnen ons bedrijf is zonder veel moeilijkheden geslaagd.”

0

Klanten

Rob Flantua is Head of Projects, Maintenance, Purchasing and Sustainability bij Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield zit in de beginfase van het werken met BIM. Het BIM Instituut heeft het bedrijf in het voorjaar van 2018 in deze fase geadviseerd bij het opstellen van een programma wat betreft een BIM-oplossing voor een nog lopend project.

Head of Projects, Maintenance, Purchasing and Sustainability Rob Flantua is zeer te spreken over de werkzaamheden die Bruno heeft verricht. “De samenwerking verliep erg prettig. Bruno is in staat snel te schakelen wanneer dit nodig is en hij is bovendien zeer deskundig in de uitvoering van zijn werk. De verwachting is ook zeker dat we vaker BIM zullen toepassen voor toekomstige projecten”, aldus Flantua.

0

Leestafel

Het BIM Instituut was op donderdag 14 maart samen met Joost Wijnen van Synchro4D gastspreker tijdens de eerste BIMPraat van Het Nationaal BIM Platform. Het was een succesvolle middag met veel interactie met de deelnemers. Oprichter Ed den Boer van Het Nationaal BIM Platform is maandelijks gastheer van deze kennisbijeenkomsten en heeft ook van deze BIMPraat een verslag geschreven. De gebruikte graphics hieronder zijn van Het BIM Instituut en Joost Wijnen. 

Door Ed den Boer

Veel van de deelnemers aan deze BIMPraat kwamen logischerwijs uit de aannemershoek. Toch was het leuk om te zien dat één van de deelnemers van een ingenieursbureau graag wilde horen welke behoefte er bij aannemers is en hoe zij daarin kunnen samenwerken om tot een efficiënter dataproces te komen voor werkvoorbereiding en planning.

Werkvoorbereiding en planning

Bruno Bartelds nam het eerste deel van deze BIMPraat voor zijn rekening. Hij stelde aan deelnemers veel kritische vragen en schetste vanuit zijn praktijkervaring waarom planning van belang is en welke onderdelen er in een planning moeten zitten. “Plannen is lastiger dan het lijkt”, zei Bartelds. “Niet omdat het op zich moeilijk is maar je kunt niet uitgaan van een standaard die in elk model wordt herkend. Planning is afhankelijk van veel zaken, zoals hoeveelheden (stuks, m2, m1, m3), werklast (manuren), tempo (hoeveelheid werk per tijdseenheid), normen (benodigde tijd per eenheid werk) en capaciteit (manuren per dag).”

Als voorbeeld noemde hij het materiaal beton in het model en project. Dit kan geprefabriceerd in elementen worden aangevoerd en gemonteerd of ter plaatse worden gestort. “Bij de aanvoer van prefab-onderdelen is de planning gericht op de levering van de onderdelen en de plaats en capaciteit van een vaak zware kraan. Bij beton storten is elke bewerking voorafgaand aan het storten er één waar je rekening mee moet houden. Die moet je dus (mee)plannen”, legde Bartelds uit.

“Denk maar eens aan de bekisting en wapening stellen. Maar ook de plaats waar het beton moet worden gestort, is belangrijk. Een funderingsbalk, vloer, wand of kolom zijn verschillende onderdelen met verschillende bewerkingstijden. Dan is ook nog van belang of de vloer op de begane grond of op de 20e verdieping moet worden gestort. In dat laatste geval is kraan-hijs-tijd een belangrijke factor voor de norm. Kennis van het bouwproces en de methodiek om te bouwen, is voor een planner dus absoluut noodzakelijk om te komen tot een goede planning”, aldus een bevlogen Bartelds die deelnemers veelvuldig aan het woord liet om de beren in het planningsproces goed in beeld te brengen.

4D-BIM-planning als moderne managementtool

Na de pauze nam Joost Wijnen de deelnemers mee in zijn presentatie en maakte een korte inventarisatie van de gebruikte planningstools in de markt, zoals MS Project, Asta, Primavera, VICO en Synchro4D. Synchro4D wordt in Nederland geleverd door Cadvisual en in 2017 is overgenomen door softwaregigant Bentley Systems.

“Het huidige bouwproces verandert doorlopend”, zei Wijnen. “En onze bouwopdrachten worden steeds complexer. Gegevens moeten dus dynamisch en actueel zijn en dat vraagt om de 4e dimensie, ofwel tijd (taken en planning) en Beweging (bouwplaatslogistiek, transport, installatie). Synchro4D software is ontwikkeld vanuit deze vraag en maakt het mogelijk om virtueel te plannen en/of virtueel te bouwen door constant gekoppeld te zijn aan het BIM”, aldus Wijnen.

Voordelen BIM-planning

De winst zit ‘m volgens Wijnen in het efficiënter beheersen en invullen van beschikbare bouwtijd. De planning maakt zichtbaar waar kortere doorlooptijden in steeds complexere projecten kunnen worden behaald. Ook het eerder herkennen én voorkomen van risico’s is één van de vele voordelen van een goede en inzichtelijke planning. De koppeling die in Synchro4D mogelijk is tussen 4D en 5D (tijd gerelateerde kosten) zorgt er ook voor dat je op willekeurige momenten kunt zien hoeveel kosten er al zijn gemaakt. Hiermee kan de planning als verfijnder en betrouwbaarder stuurmiddel worden gebruikt om projecten te managen, vertelde Wijnen.

Model based planning

De getoonde praktijkvoorbeelden kwamen voornamelijk uit grote utiliteitsbouwprojecten en riepen wel de vraag op of de aanschaf van het project en de investering lonen als we dit vertalen naar kleinschalige tot middelgrote woningbouwprojecten. Joost Wijnen: “Natuurlijk is het noodzakelijk om een bepaalde financiële projectgrootte te hebben die de investering laat terugverdienen en dat gaat nu eenmaal eenvoudiger op grote infrastructurele en utiliteitsbouwprojecten. Sommige gebruikers, ook van kleinere projecten, zoomen in op risico’s of willen andere leerprocessen in beeld brengen.”

Bouwplaats gestuurd plannen

Dat er steeds meer mogelijkheden zijn, is duidelijk. Wat te denken van een fotorealistische realtime voortgang in de planning en in het 3D-model verwerken van het bouwproject. Dit kan al met een iPad of HoloLens die is gekoppeld aan Synchro4D. Hierdoor ontstaat een vereenvoudigd en interactief 4D BIM-model waarin opmerkingen en foto’s kunnen worden gekoppeld. Die kunnen weer direct online worden gesynchroniseerd waardoor er een verbinding tussen kantoor en de bouwplaats is gerealiseerd.

De mogelijkheden die werden getoond zijn al bruikbaar en er is nog veel in ontwikkeling waar men bij Synchro4D volop mee bezig is om te implementeren. Allemaal met als doel dat het bouwproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

Conclusies

Het inzicht van deze BIMPraat is dat 4D-planning gekoppeld aan een BIM zeer zeker mogelijk is en waardevol en winstgevend kan zijn. Voor kleinere projecten zijn de investeringen wellicht nu nog een brug te ver.

 De BIMPraat sessies van Het Nationaal BIM Platform worden maandelijks georganiseerd over een actueel en praktisch onderwerp. Een expert behandelt het thema en vragen van deelnemers. De bijeenkomsten zijn concreet en interactief en sluiten af met een borrel voor informeel contact met collega’s.

Bekijk ons bedrijfsprofiel op Het Nationaal BIM Platform: Het BIM Instituut

0

Leestafel

Het BIM Instituut verzorgt op 14 maart een BIMPraat sessie over de rol van BIM bij de werkvoorbereiding en planning van bouwprojecten. Bruno Bartelds is Het BIM Instituut spreker tijdens deze kennissessie van Het Nationaal BIM Platform. Hij doet dat samen met Joost Wijnen van Synchro 4D.


Bartelds denkt dat BIM ontegenzeggelijk veel waarde heeft bij werkvoorbereiding. De kwaliteit van de planning en het projectmanagement van het bouwproject verbetert, de impact van de gekozen planning is inzichtelijk en de voortgang van projecten kan veel beter worden gemeten voor onder meer contractmanagement.

Moderne werkvoorbereider
Centraal tijdens deze interactieve kennissessie staat hoe de moderne werkvoorbereider kan profiteren van BIM bij zijn werkzaamheden en voor welke van zijn taken BIM nuttig is. Plannen is er daar één van. Verder zal Bartelds op 14 maart antwoord geven op vragen zoals:

 • Hoe gebruik je BIM-tools in de coördinatie van de engineering?

 • Wat is de impact van BIM op het maken van een planning?

 • Hoe wordt de planning gebruikt als verfijnder en betrouwbaarder stuurmiddel om projecten te managen?

 • Welke gegevens komen betrouwbaar uit een planning die gekoppeld is aan 3D-modellen?

 • Wat moet voorafgaand worden gedaan om dat mogelijk te maken?

Over de BIMPraat sessies

De BIMPraat sessies zijn voor deelnemers vooral heel leerzaam om dat ook de ervaringen van andere deelnemers en projecten worden besproken. De bijeenkomsten van Het Nationaal BIM Platform zijn kleinschalig (maximaal 40 deelnemers) en worden maandelijks georganiseerd over een actueel en praktisch onderwerp uit de bouwwereld in relatie tot BIM. Experts behandelen het thema en beantwoorden vragen van deelnemers. Dit keer zijn dat dus Bruno Bartelds en Joost Wijnen. De bijeenkomsten sluiten altijd af met een borrel voor informeel contact met collega’s. De BIMPraat sessies kosten € 50,00 per deelnemer en vinden plaats in Alphen aan den Rijn (Frame Offices).


Aanmelden voor deze BIMPraat sessie kan via de site van Het Nationaal BIM Platform.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 5NO NEW POSTS